Gülay Eren, Oya Hergünsel, Yasemin Tekdoş Şeker

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Bradikardi/etyoloji; hemodinamik; spinal-epidural anestezi; total kalça protezi

Özet

Amaç: Bu çalışmada femur kırığı nedeniyle total kalça protezi planlanan ve Amerikan Anesteziyoloji Derneği (ASA) Sınıf ≥III olan 65 yaş üzeri hastalarda iki santral blok yöntemi olan sürekli spinal anestezi ile kombine spinal-epidural anestezi kıyaslandı.

Hastalar ve yöntemler:

Bulgular: Çalışma grupları arasında demografik özellikler açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Grup 2’nin ameliyat öncesi ve sonrası kalp atım hızında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptandı. Gruplar arasında motor ve duyusal blok pik süreleri, duyusal blok seviyesi ve motor blok dereceleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark izlendi. Grupların ameliyat sırası ve sonrası GAÖ ve RSS skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu.

Sonuç: Sürekli spinal anestezi, geriatrik hastalarda, yüksek sempatik blok ile gelişen hemodinamik bozuklukların azaltılmasında güvenli bir anestezi tekniği olup, derlenme dönemi daha kısa ve komplikasyonsuz olmaktadır.