Utku Erdem Soyaltın, Tuba Demirci Yıldırım, Emin Taşkıran, Andaç Develi, Ferhat Ekinci, Bilgin Demir, Harun Akar

Department of Internal Medicine, Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Turkey

Anahtar Kelimeler: Akut pankreatit; Baltazar skoru; hipertriglisidemi; trigliserid aferezi.

Özet

Amaç: Çalışmamızda hipertrigliseridemi ilişkili akut pankreatit (HİAP) tedavisinde insülin infüzyonu ve trigliserid aferezinin, birbirine üstünlüğünü araştırmayı amaçladık.
Hastalar ve yöntemler: Retrospektif, tek merkezli, kohort olan bu çalışmada, HİAP’nin klinik ve biyokimyasal parametreleri tıbbi kayıt veri bankasından elde edildi. On iki HİAP’li hastanın klinik verileri retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: HİAP’de tedavi endikasyonu, zamanlaması ve hangi tedavi yönteminin en etkili olduğu halen net değildir. Her iki tedavi seçeneğinin eşit iyileştirici potansiyeli olduğuna dair deneyimlerimizi vurgulamak istiyoruz.
Sonuç: