Yiğit Uyanıkgil1,2, Tülay Akman3, İbrahim Çavuşoğlu4, Erkan Kısmalı5, Dilek Taşkıran6, Oytun Erbaş7

1Department of Histology and Embryology, Medical Faculty of Ege University, İzmir, Turkey
2Cord Blood, Cell-Tissue Research and Application Center, Ege University, İzmir, Turkey
3Department of Medical Oncology, İzmir Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
4Department of Radiology, Kolan British Hospital, Lefkosa, Republic of Northern Cyprus
5Department of Radiology, Medical Faculty of Ege University, İzmir, Turkey
6Department of Physiology, Medical Faculty of Ege University, İzmir, Turkey
7Department of Physiology, Medical Faculty of İstanbul Bilim University, İstanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus; levetirasetam; oksidatif stres; gerçek zamanlı elastografi.

Özet

Amaç: Bu çalışmada, streptozotocin (STZ) ile indüklenmiş diyabetik sıçanlardaki hepatik fibrozis üzerine levetirasetamın (LEV) pozitif etkilerinin histopatolojik ve gerçek zamanlı elastografik görüntüleme tekniği ile incelenmesi amaçlandı. Yine bu çalışmada LEV’nin oksidatif stres belirteçleri üzerine etkisi araştırıldı.
Gereç ve yöntemler: Diyabetik model, tek doz intraperitoneal (i.p.) STZ (60 mg/kg) enjeksiyonu ile yapıldı. Yirmi bir sıçan rastgele olarak üç gruba ayrıldı; kontrol grubu, STZ uygulaması yapılıp 1 mL/kg/gün salin verilen grup (STZ+SP) ve STZ uygulanıp dört hafta boyunca 600 mg/kg/gün i.p LEV uygulanan grup. Tüm sıçanlar gerçek zamanlı elastografik yöntem ile incelendi (gerilme-elastikiyet yüzdesi). Karaciğerden alınan kesitler histopatolojik olarak değerlendirildi (karaciğer fibroz skoru). Bunlara ek olarak, plazmadan malondialdehit, total antioksidant kapasite ve glutatyon seviyeleri ölçüldü.
Bulgular: Levetirasetam ile tedavi edilen diyabetik sıçanlarda karaciğer fibroz skorlamasında anlamlı bir azalma ve gerçek zamanlı elastografik gerilim-elastikiyet yüzdesinde artış saptandı. Bununla birlikte LEV tedavisinde diyabetik sıçanlarda total antioksidant kapasitesinin arttığı, glutatyon ve malondialdehitin plazma seviyelerinin azaldığı görüldü.
Sonuç: Levetirasetam, diyabetik karaciğer hasarı ve karaciğer fibrozisi için yeni tedavi seçenekleri arasında iyi bir aday olabilir. Buna ek olarak gerçek zamanlı elastografi, hepatik fibrozisin tespitinde non-invazif ve güvenilir bir görüntüleme bir tekniğidir.