İlke Bahçeci Şimşek

Department of Ophthalmology, Division of Oculoplastic, Yeditepe University Medical School, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Konjonktiva-Müller rezeksiyonu, levator aponevroz cerrahisi, ptozis cerrahisi, ptosis

Özet

Amaç: Bu çalışmada üst kapak pitozis düzeltilmesinde, levator aponevroz cerrahisi (LC) ve konjonktiva-Müller kası rezeksiyonu (KMR) ameliyat sonuçları değerlendirildi.

Hastalar ve yöntemler: Pitozisi bulunan LC veya KMR geçiren 85 hasta, Ocak 2015 ile Mayıs 2016 tarihleri arasında prospektif olarak çalışma kapsamına alındı. Yaş, cinsiyet, etyoloji, cerrahi yöntem, taraf, ameliyat öncesi levator kası fonksiyonu, ameliyat öncesi ve sonrası göz kapağı kapak aralığı (KA), ameliyat sonrası KA değişimi, ameliyat sonrası birinci gün ağrı, ödem, ekimoz, kozmetik sonuç, tekrar ameliyat oranı ve ameliyat süreleri içeren ayrıntı bilgi kayıt edildi. Levator fonksiyonu iyi (12 mm üzerinde) olan hastalar çalışma kapsamına alındı. Ameliyat sonrası altıncı ay ölçümleri değerlendirme için kullanıldı.

Bulgular: Cerrahi yöntemlerin %67’si (n=57) LC ve %33’ü (n=28) KMR idi. Levator aponevroz cerrahisi geçiren hastalarda, ameliyat öncesi KA, KMR uygulanan hastalardan istatistiksel olarak daha düşüktü (p=0.016). Ameliyat sonrası KA ve KA değişimleri iki yöntem arasında istatistiksel fark göstermiyordu (ameliyat sonrası KA için p=0.1, KA değişimi için p=0.073). İki grupta da, ameliyat sonrası KA değişimleri, ameliyat öncesi değerlerle karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlılık göstermekteydi (her iki cerrahi için p=0.001). İki grup arasında, tekrar ameliyat (p=0.027), ameliyat sonrası birinci günde ağrı, ödem, ekimoz (p=0.128) ve kozmetik sonuç (p=0.724) açısından istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. Ameliyat süreleri, LC grubunda (28.9±5.1 dk), KMR grubuyla (17.7±3.1 dk) karşılaştırıldığında, istatistiksel anlamlı olarak daha uzundu (p=0.001).

Sonuç: Konjonktiva-Müller kası rezeksiyonu ameliyat süresi açısından daha kısa olsa da, KMR ve LC ile kozmetik sonuç, tekrar ameliyat ve ameliyat sonrası birinci günde ağrı, ödem, ekimoz açısından benzer sonuçlar elde edildi.