İsmail Polat Canbolat1, Alev Arat-Özkan2

1Department of Cardiology, Demiroglu Bilim University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiology, Istanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Çıplak metal stent, ilaç kaplı stent, stent içi restenoz

Özet

Amaç: Perkütan koroner girişim geçiren hastalarda stent-içi restenoz ile ilişkili klinik, anjiyografik ve biyokimyasal faktörler retrospektif olarak analiz edildi.

Gereç ve yöntemler: Çıplak metal stent (ÇMS) uygulamasından altı ay sonra ve ilaç kaplı stent (İKS) implantasyonundan dokuz ay sonra de novo lezyonları için kontrol anjiyografi çekilen hastalar retrospektif olarak analiz edildi. Hasta veritabanından demografik, anjiyografik ve klinik parametreler toplandı: stent-içi restenoz (SİR) stent kenarlarına 5 mm komşu stent lümeni veya koroner arterinin >%50 daralması olarak tanımlandı. Yaş ortalaması 57.6 olan 319 hasta retrospektif olarak çalışmaya dahil edildi.

Bulgular: Stent içi restenoz İKS hastalarının %26.6’sında ve ÇMS implantasyonu olan hastalarının %36.5’inde gerçekleşti. Stent içi restenoz olan hastalarda tütün kullanımı anlamlı olarak daha fazla idi.

Sonuç: Çalışmamızda stent içi restenoz oranları literatür ile uyumludur. Bu zorlayıcı sorunu çözmek için çalışmalar devam etmektedir.