Serhat Kala1, Mahmut Zabit Kara2, Mehmet Hamdi Örüm3

1Child and Adolescent Psychiatry, Private Clinic, Mersin, Turkey
2Department of Child and Adolescent Psychiatry, University of Health Sciences, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey
3Department of Mental Health and Diseases, Kahta State Hospital, Adıyaman, Turkey

Anahtar Kelimeler: PANDAS, penisilin, streptokok, Tourette sendromu

Özet

PANDAS (Streptokok enfeksiyonları ile ilişkili pediatrik otoimmün nöropsikiyatrik bozukluklar), streptokok enfeksiyonu ile ilişkili epizodik seyirli prepubertal ve ani başlangıçlı hareket bozukluklarını veya obsesif-kompülsif semptomları ifade eden bir terimdir. Bu hastalarda enfeksiyon tarafından başlatılan otoimmün sürecin bazal gangliyonları etkilediği ve nöropsikiyatrik belirtilere neden olduğu öne sürülmektedir. Nöropsikiyatrik belirtileri olan bu olgularda penisilin profilaksisinin faydalı olabileceği düşünülmektedir. Bu yazıda streptokok enfeksiyonu ile ilişkili Tourette sendromu belirtileri ortaya çıkan iki erkek olguda penisilin profilaksisinin etkisi tartışılmıştır.