Mehmet Hamdi Örüm1, Mahmut Zabit Kara2, Oğuzhan Bekir Eğilmez1

1Department of Psychiatry, Adıyaman University Faculty of Medicine, Adıyaman, Turkey
2Department of Child and Adolescent Psychiatry, Adıyaman University Training and Research Hospital, Adıyaman, Turkey

Anahtar Kelimeler: Ferritin; folik asit; yatan hastalar; psikiyatri; retrospektif çalışma; B12 vitamini

Özet

Amaç: Bu çalışmada bir psikiyatri kliniğinde yatan hastaların B12 vitamini, folat ve ferritin düzeyleri karşılaştırıldı.

Gereç ve yöntemler: Çalışmaya 01 Ocak 2017 ve 31 Aralık 2017 tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi psikiyatri servisinde yatarak tedavi gören 286 hasta (178 erkek, 108 kadın; ort. yaş 35.4±12.9 yıl; dağılım, 15-76 yıl) dahil edildi. Hastaların tanıları ve B12 vitamini, folat ve ferritin düzeyleri retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: En sık görülen tanılar şizofreni (%23.4), bipolar affektif bozukluk (%23.1) ve majör depresif bozukluk (%11.5) idi. Cinsiyete göre B12 vitamini düzeylerinde anlamlı farklılık yokken (p=0.850) erkeklerde folat düzeyi (p=0.001) ve kadınlarda ferritin düzeyi (p=0.001) anlamlı olarak düşük idi. Tanılar arasındaki karşılaştırmada; B12 vitamini, folat ve ferritin düzeyleri arasında farklılık tespit edilmedi.

Sonuç: B12 vitamini, folat ve ferritin düzeylerinde eksiklik psikiyatrik semptomlara neden olabilir. Çalışmamızda B12 vitamini düzeyi düşük olan hasta sayısının fazla olmasına bağlı olarak B12 vitamini replasmanında daha dikkatli olunabilir. Kadınlardaki ferritin eksikliği ve erkeklerdeki folat eksikliği dikkat çekicidir. Bu çalışmanın bulgularını desteklemek ve psikiyatrik sendromu olan hastalara verilen bakımın optimize edilmesi için B12 vitamini, folat ve ferritine ilişkin daha spesifik ve ayrıntılı algoritmaları belirlemek amacıyla ileri araştırmalar gerekmektedir.