Erkan Kaba1, Berker Özkan2, Serhan Tanju2, Şükrü Dilege2, Alper Toker2

1İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri; akciğer rezeksiyonu; mediastinal lenf nodu.

Özet

Amaç: Bu çalışmada, “tesadüfi N2” hastalarının ameliyat öncesinde neden tespit edilmediği ve hangi “tesadüfi N2” hastalarının sağkalımının daha iyi olduğu araştırıldı.

Hastalar ve yöntemler: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalında Ocak 2001-Kasım 2008 tarihleri arasında primer akciğer kanseri nedeni ile ameliyat edilen 597 hastadan tek istasyon mediastinal “tesadüfi N2” lenf nodu metastazı tespit edilen 32 hasta (26 erkek, 6 kadın; ort. yaş 63.5 yıl; dağılım, 30-77 yıl) çalışmaya dahil edildi. Hastalar metastatik lenf nodu istasyonlarına göre üç gruba ayrıldı: Grup 1: Aortikopulmoner (5 ve 6 numaralı) lenf nodlarında metastaz tespit edilmiş hastalar (n=5; %15.6), grup 2: İnferior mediastinal (7, 8 ve 9 numaralı) lenf nodlarında metastaz tespit edilmiş hastalar (n=18; %56.2), grup 3: Süperior mediastinal (2 ve 4 numaralı) lenf nodlarında metastaz tespit edilmiş hastalar (n=9; %28.2).

Bulgular: Tüm hastalar ve gruplar için sağkalım ve hastalıksız sağkalım sürelerini etkileyen faktörler ayrı ayrı analiz edildi. Tüm hastalarda iki ve beş yıllık genel sağkalım oranları sırasıyla ortalama %50.0 ve %29 idi. Beş yıllık genel sağkalım oranı ve hastalıksız sağkalım oranı grup 1, 2 ve 3’te sırasıyla %40.0-%40.0, %33.3-%44.4 ve %22.2-%28.6 idi. Rezeke edilen lenf nodu sayısı ile metastatik lenf nodu sayısı arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edildi.

Sonuç: Çalışmamızda tesadüfi N2 oranı %5.3 idi. Böylece, doğru mediastinal diseksiyon yöntemleri ile gerçek patolojik evrelendirme yapılabildi. Bunun sonucunda, hastanın N durumu açısından doğru evrelendirilmesi ile sağkalım süresini artırmak için hastaya uygun adjuvan onkolojik tedavi sağlandı. Bu nedenle, doğru ameliyat sırası mediastinal evrelendirmenin önemini vurgulamaktayız.