Canberk Tomruk1, Cansın Şirin1, Aylin Buhur1, Kubilay Doğan Kılıç1, Emel Öykü Çetin2, Oytun Erbaş3 Yiğit Uyanıkgil1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyofarmasotik Farmakokinetik Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Deneysel modeller; nörodejenerasyon; nörodejeneratif hastalıklar.

Özet

Dünyada ve ülkemizde yaşam süresinin artışı ile birlikte yaşlı nüfus beraberinde farklı sorunlar da getirmektedir. Bu uzun yaşam süresi boyunca oluşan sinir hücrelerinin harabiyeti ve sonucunda ortaya çıkan klinik tablolar “nörodejeneratif hastalıklar” denilen hastalık grubunu oluşturmaktadır. Bazı nörodejeneratif hastalıklar ise yaşlanmadan çok genetik faktörlerle ilişkilidir. Bu hastalıkların oluşum mekanizmalarının ortaya konması ve yeni tedavilerin geliştirilmesi ancak bu hastalıkları deney hayvanlarında çalışmayı mümkün kılacak deneysel modellerin oluşturulmasıyla mümkündür. Bu derlemede, nörodejeneratif hastalıkların kliniği ve deneysel modellemesinde kullanılan farmakolojik/transgenik yöntemlere değinilecektir.