Feyzullah Güçlü1, Emin Taşkıran2, Muhammed Ali Kaypak2, Atacan Akmeşe2, Serkan Günalay3

1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği, İzmir, Türkiye
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, İzmir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Katekolamin; insülin direnci; feokromasitoma.

Özet

Amaç: Bu çalışmada feokromasitoma tanısı konulan hastalarda eşlik eden insülin direnci sıklığı araştırıldı.

Hastalar ve yöntemler: Ocak 2014 - Ocak 2016 tarihleri arasında Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji Kliniğinde feokromasitoma tanısı konmuş olan ve diyabet tanısı olmayan 44 hastanın (10 erkek, 34 kadın; ort. yaş 54.2±12.1 yıl; dağılım 42-66 yıl) verileri retrospektif olarak incelendi. İnsülin direncinin tahmininde Homeostaz Model Değerlendirmesi (HOMA-IR) formülü [HOMA-IR = açlık insülin (μU/L) x glukoz (mmol/L)/22.5] kullanıldı.

Bulgular: Ortalama HOMA-IR değeri 3.2±1.2 bulundu. Hastaların 29’unda (%65.9) insülin direnci saptandı.

Sonuç: Feokromasitoma, sekonder hipertansiyona neden olmanın yanında sıklıkla bozulmuş glukoz toleransına da yol açmakta ancak tedavide genellikle gözden kaçmaktadır.
Çalışmamızdan elde edilen verilere dayanarak her feokromasitomalı hastada insülin direncinin araştırılması gerektiğini düşünüyoruz.