Yakup Yeğin1, Mustafa Çelik2, İrem Erdem2, Ahmet Altıntaş3, Baver Maşallah Şimşek1, Burak Olgun2, Fatma Tülin Kayhan1

1Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Van, Türkiye
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Fatih Medikal Park Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Bölümü, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Septoplasti; septum deviyasyonu; tip 3.

Özet

Amaç: Bu çalışmada nazal septum deviyasyon (NSD) tiplerinin görülme sıklığı araştırıldı.

Hastalar ve yöntemler: Ocak 2012 - Haziran 2016 tarihleri arasında çalışmaya toplam 497 hasta (317 erkek, 180 kadın; ort. yaş 32.4±11.9 yıl, dağılım 18-60 yıl) dahil edildi. NSD tiplerinin sıklığı bilgisayarlı tomografi kullanılarak araştırıldı.

Bulgular: Nazal septum deviyasyon tiplerine göre 226 hasta (%45.5) tip 3, 81 hasta (%16.3) tip 2, 77 hasta (%15.5) tip 1, 41 hasta (%8.2) tip 4, 35 hasta (%7.0) tip 5, 20 hasta (%4.0) tip 6 ve 17 hasta (%3.4) tip 7 idi. Kadın hastalarda NSD tip 3 görülme sıklığı erkeklere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek idi (p=0.023).

Sonuç: NSD tiplerinin ameliyat öncesi belirlenmesi, cerrahi planlamada cerraha yol gösterici olacaktır. Farklı NSD tip sınıflandırmaları olsa da, ameliyat öncesi cerrahi yöntemlerin belirlenmesine yardımcı olacak daha uygun sınıflandırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.