Gönül Düzgün1, Mehmet Uzun2, Ömercan Topaloğlu3, Emin Taşkıran4, Timur Köse5, Harun Akar4

1İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Palyatif Bakım Birimi, İzmir, Türkiye
2Siirt Kurtalan Devlet Hastanesi, Dahiliye Kliniği, Siirt, Türkiye
3İnönü Üniversitesi Endokrinoloji Bilim Dalı, Malatya, Türkiye
4İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği, İzmir, Türkiye
5Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım; yas süreci; palyatif bakım.

Özet

Amaç: Bu çalışmada, hastanemizde faaliyet gösteren palyatif bakım biriminin, hasta yakınlarının yas sürecini nasıl etkilediği ve bu süreçle baş etme yetisine nasıl katkı sağladığı, ayrıca dahiliye yoğun bakım ünitesinde kaybedilen hastaların yakınlarının psikolojik durumlarıyla, palyatif bakım hizmeti almış hasta yakınlarının psikolojik durumları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını ortaya çıkarmak ve palyatif bakım kavramı hakkında farkındalık düzeyini belirlemek ve bu bağlam- da ihtiyaç dahilinde gerekli düzenlemelerin yapılması hedeflendi.
Hastalar ve yöntemler: Haziran 2013 - Ocak 2014 tarihleri arasında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Yoğun Bakım ve Palyatif Dahiliye klinik- lerinde yatmakta olup hastasını kaybeden hasta yakınlarından araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 20 hasta yakını çalışmaya dahil edildi. Anketler yüz yüze görüşme yöntemi ile yapıldı. Verilerin toplanmasında araştırmacının oluşturduğu Birey Tanılama Formu, ayrıca İki Boyutlu Yas Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği ve Beck Anksiyete Ölçeği kullanıldı.
Bulgular: Her iki grubun hasta yakınlarının sosyodemografik özellikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). Palyatif bakım hizmeti almış hasta yakınlarının depresyon düzeyleri dahiliye yoğun bakım hizmeti almış hasta yakınları ile karşılaştırıldığında daha yüksek idi, ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0.05). Palyatif bakım hizmeti almış hasta yakınlarının anksiyete düzeyi dahiliye yoğun bakım hizmeti almış hasta yakınlarınınkinden daha yüksek idi ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.05).
Sonuç: Palyatif bakımda verilen hizmet ile hastaların yaşam kaliteleri yükseltildiği için hasta yakınlarında hastalarının iyileşebileceği umudunun arttığını düşün- mekteyiz. Dahiliye yoğun bakıma yatırılan hastaların ölümü yakınları tarafından daha fazla beklendiği için oluşan bu farklılığın hastanın yatırıldığı birimden kaynaklanabileceğini düşündük.