Bahar Engin1, Süleyman Günay2, Ömer Burçak Binicier2, Gözde Derviş Hakim2, Coşkun Yıldız2, Zehra Betül Paköz2

1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İzmir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Sitotoksik kemoterapi; Hepatit B; immünsüpresyon; tarama; steroid.

Özet

Amaç: Bu çalışmada immünsüpresif tedavi alan hastalarda hepatit B virüsü (HBV) taranma ve uygun tedaviye yönlendirilme oranlarının incelenmesi amaçlandı.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmamızda Aralık 2015 - Mayıs 2016 tarihleri arasında farklı immünsüpresif tedaviler alan 445 hasta tarandı. Hastaların tedavi başlanmadan önce hepatit B yüzey antijeni (HbsAg), hepatit B yüzey antikoru (AntiHBs) ve hepatit B core protein antikoru (AntiHBcIgG) taranma oranları ve tarama sonuçlarına göre profilaksi veya aşıya yönlendirilme oranları retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: Yüz üç hastanın HbsAg, AntiHBs ve AntiHBcIgG değerlerinin tam olarak tarandığı, 213 hastanın ise hiç taranmadığı saptandı. Elli sekiz hastada HBV ile karşılaşılmamış ve sadece sekiz hastaya aşı önerilmişti. AntiHBcIgG pozitif hastalarda ise 31 hastadan sadece üç hastaya profilaksi önerilmişti. İmmünsüpresif tedavi alan hastalarda, HBV tarama ve uygun korunma yöntemlerine yönlendirilme oranları düşük bulundu.
Sonuç: Hepatit B virüsü tedavisi ile ilgilenen derneklerin, kemoterapi ve biyolojik tedavi uygulayan derneklerle yakın işbirliği ile ortak eğitim toplantıları düzenlenmesi ve bu programlarla HBV konusunda farkındalık yaratılması önerilen çözümler arasındadır.