Sinem Banu Demir1, Meliha Koldemir Gündüz1, Mehtap Çevik1, Çavlan Çiftçi2, Belgin Süsleyici1

1Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Adiposit; gen ekspresyonu; iCELLigence; obezite; Ras ile ilişkili nükleer protein.

Özet

Amaç: Bu çalışmada Ras ile ilişkili nükleer protein (RAN)’in; farklı gelişim evrelerindeki adipositlere, farklı dozlarda uygulanacak olan oksidatif stres faktörlerine (stearik asit, linoleik asit, etanol ve hidrojen peroksit) karşı yanıt olarak gen anlatımının ne yönde değişim göstereceği ile birlikte hücrelerin proliferasyon yeteneklerine olan etkileri araştırıldı.
Gereç ve yöntemler: Çalışmada RAN geninin obezitedeki rolünü belirlemek amacıyla fare kökenli 3T3-L1 fibroblast hücreleri, iCELLigence sistemi ile gerçek zamanlı olarak gözlemlenerek, preadiposit ve olgun adipositlere farklılaştırıldı. Bu hücreler farklı konsantrasyonlarda sitotoksik ajanlara maruz bırakıldı ve hücre proliferasyonları yine iCELLigence sistemi ile izlendi. Elde edilen hücrelerden haberci RNA izolasyonu, haberci RNA’dan tamamlayıcı DNA sentezi ve elde edilen genetik materyalde sitotoksik ajanlara yanıt olarak, RAN geninin ekspresyonundaki değişimler TaqMan gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu ile tespit edildi.
Bulgular: Oksidatif stres ajanlarının uygulama süreleri, gerçek zamanlı hücre monitörizasyonu ile çeşitli konsantrasyonların uygulanması sonrası IC50 değeri elde edilerek saptandı. 24 saat hidrojen peroksit (H2O2) uygulaması sonucu IC50 değeri 807 μM olarak saptandı. 24 saat 1 mM H2O2 uygulaması 3T3-L1 adiposit hücrelerinde letal etkiye sahipken 50-250 μM konsantrasyon aralığındaki H2O2 uygulamalarının adiposit proliferasyonunun üzerine anlamlı bir etkisi olmadığı gözlendi. RAN gen anlatımı dört ve beş saat 600 μM H2O2 uygulaması sonrası artarken; stearik asit, etanol ve 24 saat H2O2 uygulaması sonrası azaldı. Linoleik asit uygulaması sonucunda ise RAN geni ekspresyonu tamamen susturuldu.
Sonuç: 600 μM H2O2’ye dört saat maruz kalan adipositlerde RAN geni anlatımı kontrol hücrelere kıyasla iki kat artarken, aynı dozda beş saat muamelenin gen anlatımını altı kata yakın artırdığının gözlenmesi farklılaşmış adiposit hücrelerinde glikoz homeostazının bozulduğunu düşündürmektedir. Etanolün RAN geni ifadesini azaltmasının ise insülin direncinin artmasına katkıda bulunduğu düşüncesindeyiz.