Tansu Gökay Tarhan1, Canan Tülay Işıl2, Sibel Oba2, Hale Dobrucalı2, Hacer Şebnem Türk2, Pınar Sayın2, Yaşar Söğüt2, Ayşe Hancı2

1Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Van, Türkiye
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Genel anestezi; spinal anestezi; geriatri.

Özet

Amaç: Bu çalışmada, 65 yaş ve üzeri üroloji hastalarında uygulanan genel ve spinal anestezi yöntemleri arasındaki hemodinamik farklılıklar, ameliyat sonrası yoğun bakım ihtiyacı ve mortalite oranları araştırıldı.
Gereç ve yöntemler: Bu retrospektif çalışmada 01.08.2012 - 01.08.2013 tarihleri arasında Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji kliniğinde ürogenital ameliyat geçirmiş olan 65 yaş ve üzeri 2053 hasta incelendi. Hastaların verileri Anestezi ve Üroloji kliniklerince düzenlenen takip belgelerinden elde edildi. İnceleme sonunda 264 hasta çalışmaya dahil edildi ve hastalar uygulanan anestezi türüne göre genel anestezi (grup G, n=74) ve spinal anestezi (grup S, n=190) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Yaş, cinsiyet, tanı, ek hastalıklar, kullanılan ilaçlar, ameliyat öncesi laboratuvar verileri gibi demografik veriler, anestezi ve cerrahi süresi, ameliyat sırası verilen toplam sıvı miktarı ve kan ürünü kullanımı kaydedildi. Sistolik ve diyastolik kan basıncı, kalp tepe atımı (KTA) ve kandaki oksijen satürasyon (SpO2) değerleri başlangıçta (0), 10. dakika, 30. dakika, 60. dakika ve ameliyat sonunda kaydedildi. Ameliyat sırası ve sonrası gelişen yan etkiler ya da anestezik yönteme bağlı komplikasyonlar ve hastaların ameliyat sonrası takibinde yoğun bakım ihtiyacı ve mortalite sıklığı da kaydedildi.
Bulgular: Grup G’de anestezi ve ameliyat süresi daha uzun (sırasıyla, p=0.003, p=0.000), 60. dakika ve ameliyat sonunda KTA değeri daha düşük (sıra- sıyla, p=0.011, p=0.023) idi. Grup S’de 10, 30. ve 60. dakikalarda ve ameliyat sonunda SPO2 değerinde düşüş saptandı (p<0.05). Komplikasyon oranı, mortalite oranı, ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesi gereksinimi ve yoğun bakımda yatış oranı anlamlı farklılık göstermedi.
Sonuç: Sonuç olarak, 65 yaş ve üzeri ürolojik ameliyat geçirmiş olan hastaların retrospektif olarak incelenmesinde, spinal ve genel anestezi arasında hemodinamik takip açısından farklılıklar görüldü.