Yakup Yegin, Mustafa Çelik1, Baver Maşallah Şimşek1, Burak Olgun1, Sinan Canpolat2, Fatma Tülin Kayhan1

1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Siirt Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Siirt, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Agger nasi; anatomi; endoskopik sinüs cerrahisi; paranazal sinüs.

Özet

Amaç: Bu çalışmada Türk toplumunda agger nasi (AN) hücresinin görülme sıklığı araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Ocak 2012 - Mart 2015 tarihleri arasında burun tıkanıklığı nedeniyle kulak burun boğaz kliniğine başvuran ve paranazal sinüs
bilgisayarlı tomografi (BT) çekilen toplam 1246 (719 erkek, 527 kadın; ort. yaş 33.2±12.8 yıl; dağılım 18-80 yıl) hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların BT’lerinde AN hücre varlığı araştırıldı ve sağ ve sol taraf ayrı ayrı değerlendirildi.
Bulgular: Sağ taraf değerlendirmesinde AN 709 hastada (%56.9) saptanırken, 537 hastada (%43.1) saptanmadı. Sol taraf değerlendirmesinde ise AN 704 hastada (%56.5) saptanırken, 542 hastada (%43.5) saptanmadı. Hastalarda AN hücresi görülme sıklığı %56.7 olarak bulundu. Sağ tarafta AN hücresi erkek cinsiyette 429 hastada (%59.6), kadın cinsiyette 280 hastada (%53.1) saptandı. Sol tarafta AN hücresi erkek cinsiyette 434 hastada (%60.3), kadın cinsiyette 270 hastada (%51.2) saptandı.
Sonuç: Agger nasi hücresi, frontal sinüs cerrahisinde önemli anatomik yapılardan biridir. Agger nasi görülme sıklığının farklı toplumlarda yapılan çalışmalarda farklı olmasında anatomik tanımlamadaki farklılıktan kaynaklanabileceği gibi, etnisitenin de etkili olabileceği düşünülmektedir.