Andaç Komaç, Faruk Elyiğit, Cihangir Türemiş, Elif Gram, Harun Akar

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Yaşlı nüfus; multidisipliner bakım; palyatif bakım.

Özet

Amaç: Bu çalışmada hastanemizin palyatif bakım ünitesinde yatan hastalar değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmada 12 Haziran 2013 - 31 Aralık 2014 tarihleri arasında hastanemizin iç hastalıkları kliniği palyatif bakım ünitesinde yatan
258 hastanın (104 erkek, 154 kadın; ort. yaş 61.4 yıl; dağılım 19-93 yıl) klinik dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların dosyaları cinsiyet, yaş, belirtiler, klinik özellikler, tanı ve hastanede kalış sürelerine göre değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların 86’sı (%33) malignite ve maligniteye bağlı komplikasyonlar nedeni ile hastanede yatırıldı. Kırk dört hasta (%17) antibiyotik tedavisinin tamamlanması için ve 44 hasta (%17) diyabete bağlı komplikasyonlar nedeni ile hastanede yatırıldı. Alzheimer hastalığı, serebrovasküler hastalık veya femur kırığı nedeni ile yatağa bağımlı olan 20 hasta (%7.7) ise yatak yarası bakımı ve nutrisyon tedavisi için hastanede yatırıldı. Ortalama hastanede kalış süresi 9.4 gün idi.
Sonuç: Dünyada palyatif bakım birimleri ve programları daha çok onkoloji hastalarına odaklanmaktadır. Diğer yandan, dünyanın her yerinde yaşlı nüfustaki ve kronik hastalıklardaki artış, kanser dışı palyatif bakım ihtiyacını artırmaktadır.