Hacer Şebnem Türk1, Canan Tülay Işıl1, Mehmet Eren Açık2, Naim Ediz1, Pınar Sayı1, Merih Tombul3, Sibel Oba1

1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Turkey
2İstanbul Bilim Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey
3Sinop Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Pediatrik; ameliyat sonrası analjezi; rejyonel anestezi.

Özet

Amaç: Rejyonel tekniklerin genel anesteziyi tamamlayıcı bir yöntem olarak düşünülmesi, bilinci ve solunumu etkilemeden ameliyat sonrası analjezi sağlaması, teknik güçlüklerin aşılması, yeni lokal anesteziklerin gelişimi pediatrik hastalarda rejyonel anesteziye ilgiyi artırmıştır. Bu nedenle pediatrik cerrahi geçiren ve rejyonel anestezi uygulanan hastalarımızın verilerini sunduk.
Hastalar ve yöntemler: 1.01.2012-31.12.2012 tarihleri arasında hastanemiz çocuk cerrahisi kliniğinde ameliyat edilen ve rejyonel anestezi uygulanan tüm hastaların verileri geriye dönük incelendi. Toplam ameliyat ve rejyonel anestezi sayısı, demografik verileri, rejyonel anestezi teknikleri, destekleyici sedatif ve genel anestezi gereksinimleri, anestezi için kullanılan ajanları, tanıları ve komplikasyonları kaydedildi.
Bulgular: 2012 yılında çocuk cerrahisi kliniğinde 2116 hasta ameliyat edildi, 1196 hastaya (713 erkek, 483 kız, ort yaş 5.9±4.3 yıl; dağılım 2 gün- 17 yıl) rejyonel anestezi uygulandı. 718 hastaya kaudal blok, 218 hastaya epidural anestezi, 189 hastaya ultrasonografi (USG)-güdümlü transversus- abdominis-düzlem (TAP) blok, 52 hastaya USG-güdümlü ilioinguinal-iliohipogastrik blok, 19 hastaya spinal anestezi uygulandı. Kaudal blok, epidural anestezi, TAP blok, ilioinguinal-iliohipogastrik blok ve spinal anestezi uygulanan hastaların yaş ortalaması sırasıyla 3.1±2.3, 5.4±3.1, 3.6±2.8, 4.4±2.6 ve 6.5±7.9 yıl idi. 868 hastada %0.25’lik levobupivakain, 309 hastada %0.25’lik bupivakain, 19 olguda %0.5’lik ağır bupivakain kullanıldı. Spinal anestezi uygulanan hastalarda midozolam veya propofol ile sedasyon uygulanmıştı diğer tüm hastalarda genel anestezi uygulanmıştı. 981 hastaya larengeal maske takıldı ve 196 hasta orotrakeal entübe edildi. Ultrasonografi-güdümlü ilioinguinal-iliohipogastrik blok yapılan bir hastada hematom gelişmesi dışında komplikasyonla karşılaşılmadı.
Sonuç: Çocuk hastalarda da ameliyat sonrası ağrının engellenmesinin önemi unutulmamalı, bu amaçla rejyonel tekniklerden faydalanılmalıdır. Pediatrik olguların anatomik, fizyolojik, farmakolojik farklılıkları bilinerek güvenle rejyonel anestezi uygulanabilir.