Duygu Tunçman Genç1, Leyla Poyraz2, Bilal Kovan2, Cüneyt Türkmen2

1Altınbaş Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Radyoterapi Programı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Nuclear medicine, dose calibrator, quality control tests

Özet

Amaç: Doz kalibratörlerinden doğru ve güvenilir sonuç elde etmek yalnızca periyodik kalite kontrol testleri ile sağlanır. Tanı ve tedavi uygulamalarının optimizasyonunu sağlamak ve hastanın radyasyon güvenliği büyük ölçüde doz kalibratöre bağlı olduğu için test prosedürlerini doğru olarak gerçekleştirmek gerekir.

Hastalar ve yöntemler: Çalışmamızda İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı’nda bulunan Biodex marka Atom Lab 500 doz kalibratörü kullanılarak kalite kontrol testleri yapıldı. Test sonuçları Nükleer Düzenleme Kurulunun (NRC) uygunluk kriterleri kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: NRC’ye göre, kalite kontrol testlerinin sonuçları ±%5’lik hata payı içinde bulunmalıdır. Bu çalışmada doz kalibratör kalite kontrol testleri NRC standartlarına göre yapıldı ve kabul edilebilir sonuçlar elde edildi.

Sonuç: Doz kalibratörleri nükleer tıp bölümlerinde hastaya verilecek radyoaktif maddenin ölçümü için bir zorunluluktur. Bu nedenle bu cihazların kalite kontrolleri hastaya minimum radyasyonun verilmesi açısından son derece önemlidir.