Cihan Bedel1, Göker Coşkun2

1Department of Emergency Medicine, Health Science University Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey
2Department of Emergency Medicine, Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Isparta, Turkey

Anahtar Kelimeler: Karın ağrısı; antikoagülan tedavi; portal ven trombozu

Özet

Portal ven trombozu (PVT), splanknik venöz sistemin diğer segmentlerine uzanımı olsun veya olmasın portal venin trombüsle tıkanması veya daralmasıdır. Nispeten nadirdir ve altta yatan bir karaciğer hastalığı veya protrombotik bozuklukların varlığına bağlıdır. Günümüzde, modern görüntüleme tekniklerindeki gelişmeler nedeniyle PVT’ye giderek daha fazla tanı konulmaktadır. Klinik prezentasyonu, asemptomatik bir lezyondan potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir duruma kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu yazıda, abdominal semptomlar ile başvuran genç bir kadın hasta sunuldu. Görüntüleme portal ve splenik venin total tıkanıklığını ortaya koydu. Portal ven trombozunun varlığı; protrombotik bozukluklar, karaciğer hastalığı ve dikkatle araştırılması gereken diğer lokal ve genel faktörler için bir kılavuz olarak düşünülmelidir. Bu olgu sunumunun tıp toplumunda PVT ile ilişkili karmaşıklıkla ilgili bilinci artırmaya yardımcı olacağını umuyoruz.