Seval Akay1, Süleyman Günay2, Harun Akar3

1Department of Gastroenterology, İzmir Katip Çelebi University and Atatürk Training and Research Hospital, Turkey
2Department of Gastroenterology, İzmir Tepecik Training and Research Hospital, Turkey
3Department of Internal Medicine, İzmir Tepecik Training and Research Hospital, Turkey

Anahtar Kelimeler: Bağırsak temizliği; çekal entübasyon oranı; kolonoskopi; eğitim.

Özet

Amaç: Bu çalışmada eğitim düzeyinin bağırsak temizliği üzerinde etkisi olup olmadığı araştırıldı.

Gereç ve yöntemler: İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü Endoskopi Biriminde 01 Ağustos 2015-30 Kasım 2015 tarihleri arasında herhangi bir nedenle kolonoskopi uygulanan 100 hasta (54 erkek, 46 kadın; ort. yaş 55±14 yıl; dağılım, 19-83 yıl) retrospektif olarak değerlendirildi. Veriler hastanenin bilgisayarlı sisteminden edinildi. Hastalar yaş, cinsiyet, eğitim durumu, ayakta veya yatan hasta olmaları, kolon temizliği ve çekuma erişilip erişilememesine göre gruplandı.

Bulgular: Yirmi dokuz hasta eğitimsizdi ve 19 hasta okuryazar değildi. Çekal entübasyonun yapılamadığı 19 hastanın 10’u eğitimsizdi. Ayakta hastaların çekal entübasyon oranı (ÇEO) yatan hastalardan daha yüksekti (%84’e karşın %54 ve p=0.002). Çekal entübasyon oranı okuryazar olmayan hastalarda okuryazar hastalardan daha düşüktü (%57’ye karşın %86 ve p=0.008). Çekal entübasyon oranı eğitimsiz hastalarda eğitimli hastalardan daha düşüktü (%65’e karşın %87 ve p=0.01). Üniversite mezunu tüm hastalarda çekuma erişildi. Yetersiz bağırsak temizliği oranı okuryazar olmayan hastalarda okuryazar hastalardan daha düşüktü (%21’e karşın %42 ve p=0.05).

Sonuç: Etkili bir kolonoskopi için kolonik mukozanın tamamı dikkatle incelenmelidir. Barsak temizliği dahil işlemin ön hazırlıkları özenle yerine getirilmelidir. Eğitsel videolar kullanılarak hazırlıkların önemini vurgulamak ve bu konuda farkındalığı artırmak faydalı olabilir. Hastaların eğitimi ve rahatı yetersiz olursa kolonoskopi sonuçları tatmin edici olmayabilir.