Yiğit Özer Tiftikcioğlu1, Burak Sercan Erçin1, Mehmet Erdem1, Ahmet Biçer1, Nadir Özkayın2, Cüneyt Özek1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir, Turkey
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir, Turkey

Anahtar Kelimeler: Debridman; alt ekstremite; mikrocerrahi; yumuşak doku rekonstrüksiyonu; vakum yardımlı kapatma.

Özet

Amaç: Bu çalışma erken rekonstrüksiyon yapılmayan hastalarda travmatik alt ekstremite yumuşak doku yaralarının tedavisi için yeni, pratik ve çok yönlü bir algoritma önermektedir.

Gereç ve yöntemler: Bu çalışmada Ocak 2008 ile Aralık 2012 tarihleri arasında kompleks alt ekstremite yaralanması nedeni ile kliniğimizde tedavi edilen toplam 81 hasta (54 erkek, 27 kadın; ort. yaş 37.1 yıl; dağılım 11-64 yıl) geriye dönük olarak incelendi. Hastaların yaş ve cinsiyeti, travma tipi, vakum yardımlı kapama (VAC) tedavisinin kullanımı, yaralanma ile definitif rekonstrüksiyon arasındaki zaman aşımı ve ayrıca majör ve minör komplikasyonlar kaydedildi ve analiz edildi.

Bulgular: Yaralanmadan definitif rekonstrüksiyon işlemine kadar geçen ortalama süre 20.4 gündü. Definitif rekonstrüksiyon yapılmadan önce hastaların %62’ine VAC tedavisi uygulandı. Hastanede kalış süresi ortalama 5 ile 100 gün, ortalama 42.7 gün idi. Hastaların %13.5’inin bacağın proksimal 1/3’ünde, %33.3’ünün orta 1/3’ünde ve %53.2’sinin distal 1/3’ünde yumuşak doku defekti vardı. Genel olarak komplikasyon oranı %12.3 idi.

Sonuç: Bu çalışmanın bulgularına dayanarak, post-travmatik alt ekstremite rekonstrüksiyonu, yaranın yeterince debride edilmesi ve cerrahın rekonstrüktif cerrahinin temel prensiplerini subakut veya gecikmiş bir şekilde izlediği durumlarda dahi güvenli bir şekilde uygulanabilir. Ayrıca rekonstrüktif seçeneklerle ilgili olarak klinik bir algoritma önerilmiştir.