Aliye Bulut1, Aziz Bulut2, Rüveyda Esra Erçim1

1Bingöl Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Bingöl, Türkiye
2Bingöl Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Bingöl, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Sağlıklı yaşam biçimi davranışları; sağlığın geliştirilmesi; Sağlık meslek lisesi öğrencileri.

Özet

Amaç: Bu araştırma Bingöl Devlet Hastanesi’nde yaz stajı yapan Bingöl Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını (SYBD) ve bunları etkileyen faktörlerin neler olduğunu belirlemek amacıyla yapıldı.
Gereç ve yöntemler: Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışmanın kapsamına, 10 Ağustos - 11 Eylül 2015 tarihleri arasında Bingöl Devlet Hastanesi’nde yaz stajı yapan 120 sağlık meslek lisesi öğrencisinden 112’si (50 erkek, 62 kız; ort. yaş 16.6±1.1 yıl) alındı (Cevaplılık oranı: %93.3). Katılımcılara sosyo-demografik özellikler ile sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını etkileyebileceği düşünülen bazı faktörlerin değerlendirilmesi ile ilgili sorular yöneltildi ve SYBD ölçeği sorularının yer aldığı bir anket formu uygulandı. Ölçek, SYBD’yi sorgulayan 48 soru ve ‘hiçbir zaman, bazen, sıklıkla ve düzenli olarak’ seçeneklerinden oluşan, altı alt bileşene ayrılan bir ölçektir ve en düşük puan 48, en yüksek puan ise 192’dir.
Bulgular: Öğrencilerin SYBD ölçeği genel ortalaması 126.9±28.7 puan olarak hesaplandı. SYBD ölçeği ortalama puanları cinsiyet, gelir durumu, ailenin tipi ve ailede sigara içme alışkanlığı olup olmadığı durumlarına göre istatistiksel olarak farklı bulunmazken (p>0.05); lisede okuduğu bölüme göre SYBD alt bileşenlerinden beslenme alışkanlığı ve kendini gerçekleştirme arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu (p<0.05). Buna göre beslenme alışkanlığı ve kendini gerçekleştirme puanları acil tıp teknisyenliği okuyan öğrencilerde hemşirelik okuyan öğrencilerden fazla idi ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05).
Sonuç: Bingöl Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları orta düzeyde bulundu. Öğrencilerin sağlıkla ilgili bir okulda eğitim görmelerine rağmen sağlıklı yaşam biçimi davranışları hakkında yeterince farkındalık kazanmadıkları düşünüldü. Bu nedenle öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının önemini kavraması ve bu davranışları günlük hayatta uygulamaları desteklenmelidir.