Sevil Alkan Çeviker1, Özgür Günal2, Süleyman Sırrı Kılıç2

1Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, University of Health Sciences, Evliya Çelebi Training and Research Hospital, Kütahya, Turkey
2Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, University of Health Sciences, Samsun Training and Research Hospital, Samsun, Turkey

Anahtar Kelimeler: Karbapenem dirençli Klebsiella enfeksiyonu, mortalite, nozokomiyal enfeksiyon, risk faktörleri

Özet

Amaç: Bu retrospektif olgu-kontrol çalışmasında, nozokomiyal karbapenem dirençli Klebsiella (KDK) enfeksiyonu olan hastaların klinik sonuçlarının değerlendirilmesi ve bu enfeksiyon için risk faktörlerinin saptanması ve mortalite oranının belirlenmesi amaçlandı.

Hastalar ve yöntemler: Ocak 2014 - Temmuz 2018 tarihleri arasında nozokomiyal KDK enfeksiyonu saptanan 54 hasta (23 erkek, 31 kadın; ort. yaş 53.05±11.3 yıl; dağılım 18-82 yıl) çalışma grubunu oluşturdu. Kontrol grubu, aynı dönemde (±15 gün) ve serviste yatışı bulunan, cinsiyet uyumlu, nozokomiyal enfeksiyonu olan ancak alınan kültürlerinde KDK üremesi olmayan hastalardan randomize olarak seçildi.

Bulgular: Nozokomiyal KDK enfeksiyonu en sık (%90.75) yoğun bakım ünitelerinde idi. Mekanik ventilasyon, trakeostomi, nazogastrik tüp varlığı, santral venöz kateter varlığı, ileri yaş (≥65 yıl), H2 reseptör antagonist tedavisi, total parenteral beslenme, son altı ayda hastanede yatış öyküsü, KDK enfeksiyonu öncesi üç aylık dönemde antibiyotik kullanımı, ikiden fazla grup antibiyotik kullanımı KDK enfeksiyonu gelişiminde risk faktörü olarak saptandı. Hasta grubunda toplam mortalite oranı %31.48 idi.

Sonuç: Tedavi seçenekleri kademeli daralan nozokomiyal KDK enfeksiyonlarının yayılımının önlenmesi, mümkünse invaziv girişimlerin ve uygunsuz antibiyotik kullanımlarının azaltılması, düzeltilebilir risk faktörlerinin saptanması ve gerekli düzeltici önlemlerin alınması konularında ileriye dönük çok merkezli çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu makaleyi alıntılayın: Alkan Çeviker S, Günal Ö, Kılıç SS. Risk factors for nosocomial carbapenem-resistant Klebsiella infections. FNG & Demiroğlu Bilim Tıp Dergisi 2019;5(3):124-133.