Aliye Bulut1, Çağla Yiğitbaş2, Aziz Bulut3, Suat Tuncay4

1Bingöl Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Bingöl, Türkiye
2Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Gümüşhane, Türkiye
3Bingöl Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Bingöl, Türkiye
4Bingöl Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Bingöl, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Tutum; bilgi; pospartum süreç; kadının kendi sağlığı.

Özet

Amaç: Bu çalışmada, kadınların doğum sonu (pospartum) sürecinde kendi sağlıklarını etkileyebilecek bakım ve uygulamalar hakkındaki bilgi ve tutumlarının ve bununla ilişkili bazı faktörlerin belirlenmesi amaçlandı.
Gereç ve yöntemler: 1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014 arasında Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde doğum yapan 354 gönüllü kadın (ort. yaş 29.39±7.31 yıl; dağılım 17-68) çalışmaya dahil edildi. Veriler literatür doğrultusunda hazırlanan anket formu ile toplandı.
Bulgular: Katılımcıların %81.9’u ev hanımıydı ve %25.4’ü akraba evliliği yapmıştı. Araştırmada hem bilip bilmeme hem de öğrenmek isteyip/istememe kriterleri açısından; (i) Perine bakımı ile eğitim durumu, yaşamının çoğunun geçtiği yer ve doğum şekli arasında; (ii) Meme bakımı ile eğitim durumu, yaşamının çoğunun geçtiği yer, akraba evliliği durumu ve doğum şekli arasında; (iii) Beslenme ile yaş, eğitim durumu, aile tipi, yaşamının çoğunun geçtiği yer ve akraba evliliği durumu arasında yapılan analizlerde farklılık bulunmadı (p>0.05).
Sonuç: Pospartum sürece dair bilgi sahibi olmayan bazı kadınların sağlık eğitimi açısından daha öncelikli olmaları gerektiği görüldü. Bu nedenle bu yönde eğitimlere devam etmede ve dolayısıyla kadının farkındalığını sağlamada süreklilik yönünde hem kadınlar hem de bu hizmeti sunan sağlık personeli motive edilmelidir.